Typo on GlassFish v3 - Ruby-on-Rails Blogging Engine