SJSAS 9.1 (Glassfish V2) posts new SPECjAppServer 2004 result